Tipy a triky

Typy a triky

CA lepidla BOLT - jejich správné skladování, výběr pro konkrétní aplikace a použití

 • Cyanoakrylátová lepidla BOLT patří svou kvalitou mezi nejlepší výrobky svého druhu a jsou určena pro lepení různých materiálů s vysokými nároky na kvalitu spoje a tedy pro všechny náročné aplikace, včetně použití v průmyslu. Absolutní kvalita surovin a několikanásobná destilace zaručuje optimální výsledky při lepení za různých klimatických podmínek (sucho, vlhko, teplo, chlad, různé Ph).
 • Dodávají se ve třech základních viskositách (THIN-řídké, MEDIUM-střední a THICK-husté) umožňujících zvolit vhodnou hustotu lepidla pro každou konkrétní aplikaci. Jsou vzájemně mísitelná, takže v extremním případě, kdy je zapotřebí viskosita jiná než standartně dodávaná, je možno namíchat nejvhodnější hustotu smísením jednotlivých standartních typů (viskozit).
 • Přesto, že se jedná o výrobky nejvyšší kvality, pro dosažení optimálních výsledků je nutno dodržet několik zásadních podmínek při jejich skladování, výběru i aplikaci. Pokud tyto požadavky budou splněny, budou dosažené výsledky optimální a zcela splní vaše představy.
 

►1. Skladování:

i když se jedná o výrobky nevyšší kvalitativní kategorie, tedy s prodlouženou skladovací životností zajištěnou náplní ochranného plynu, je zapotřebí si uvědomit, že vyšší skladovací teplota, vyšší vlhkost a přítomnost světla (UV záření) má vždy negativní vliv na životnost lepidla. Například při skladování lepidla při teplotách okolo 30°C se životnost lepidla zkracuje o 60-70%. Z tohoto důvodu skladujte ještě neotevřené lepidlo na suchém, chladném a tmavém místě (nejlépe v chladničce).  Pokud chcete dosáhnou nejdelší možné skladovací doby je nejlepší skladovat neotevřené CA lepidlo v mrazničce. Pokud je lepidlo již otevřené (v používání) skladujte jej na suchém a chladném místě. Skladovat již otevřené CA lepidlo v ledničce nebo mrazicím boxu je nevhodné, protože v těchto prostorách je vysoká relativní vlhkost, která nastartuje polymerizaci a zkrátí zásadně životnost lepidla. Pro zajištění dlouhé životnosti lze uchovávat otevřené CA lepidlo v chladničce pouze za předpokladu uložení v těsném obalu (např.sklenička) s vloženým Silica-Gelem. V tomto případě je nutné před použitím nechat lepidlo zahřát na teplotu prostředí. V případě, že je lepidlo starší a již mírně zhoustlo, je možné jej naředit řídkým typem. Je však nutno si uvědomit, že zhoustnutí je způsobeno již započatou polymerizací, která má vždy negativní vliv na některé vlastnosti lepidla (zejména adhesi k lepenému materiálu) a tedy naředění je možno provádět bez zásadního vlivu na kvalitu spoje pouze do určité (menší) míry zhoustnutí. Z tohoto důvodu doporučujeme volit takovou velikost balení CA lepidla, která bude odpovídat vaší potřebě bez rizika, že velká část lepidla bude znehodnocena zhoustnutím. Lepidla jsou dodávána v balení 7,1 - 14,2 - 28,4 - 56,8 - 227,2 a 454,4 g. Pokud zvolíte některé z větších průmyslových balení (zejména 227,2 a 454,4 g), doporučujeme používat menší lahvičku pro vlastní aplikaci, aby v zásobní lahvi nebylo lepidlo neustále vystavováno přístupu čerstvého (vlhkého) vzduchu při otevírání.
Cyanoakrylátová lepidla skladujte vždy odděleně od CA Aktivátorů!

Standartní skladovací doby lepidel BOLT (THIN, MEDIUM, THICK) jsou:

 • 2 roky v mrazicím boxu a originál balení
 • 1 rok v chladničce (při teplotě do 10°C) a originál balení
 • 6 měsíců při pokojové teplotě neotevřené
 • 3 měsíce otevřené lepidlo uchovávané při pokojové teplotě do 20°C, na suchém a tmavém místě. Lahvička uzavřena krytkou.


►2. Volba vhodného typu lepidla:

CA HOT BOLT™ ULTRA THIN (2-4 cps.) - super rychlé CA lepidlo s viskozitou podobnou standartnímu  řídkému (BOLT THIN) lepidlu. Používá se pro lepení přesně lícujících součástí výhradně zakapávacím způsobem. Výhodou je velmi rychlé, řízené vytvrzení (do 1 vteřiny), kdy lepidlo se nemá čas zapít do lepených, zejména  pórézních materiálů, takže vytvrdne v lepeném spoji (než se stačí zapít) a zajistí tak dostatečnou pevnost spoje. Typickým použitím je lepení jednotlivých balsových prkének k sobě pro celoplošné balsové potahy způsobem, kdy lepená prkénka jsou přesně sestavena a spoj je následně zalit. Lepidlo má schopnost penetrovat do lepené spáry cca 1 - 3 mm (dle použitého lepeného materiálu). V případě lepení silnějších materiálů je nutná aplikace z obou stran. Dalším uplatněním je fixování dílů sestavených a lepených středním nebo hustým lepidlem z důvodu, aby nebylo nutno dlouho je manuálně přidržovat stisknuté. Tento typ CA lepidla není mísitelný s jiným typem CA lepidel BOLT!

CA BOLT THIN™ (3-5 cps.) - řídké CA lepidlo určené pro spoje s minimální lepicí spárou (max. 0,03mm), tedy přesně lícující díly. Je možno jej aplikovat standardním způsobem (nanesením na jeden nebo oba díly a následným stlačením lepených součástí) nebo sestavením lepených dílů a následným zakápnutím. Pro lepení pórézních materiálů (např. měkké balsy) je použití omezené, protože lepidlo se zpravidla rychle vsaje do pórezního materiálu a v lepené spáře je ho následně nedostatek. Součásti nelze po spojení dodatečně posouvat nebo přenastavit, protože doba vytvrzení je velmi krátká cca 1 - 3 vteřiny). Mísitelné s BOLT MEDIUM a THICK.

CA BOLT™ MEDIUM (175 cps.) - střední - velmi universální typ CA lepidla vhodný pro převážnou část běžných aplikací a materiálů. Je možno jej aplikovat oběma klasickými způsoby tedy nanesením s následným stlačením součástí nebo zakápnutím sestavených součástí pokud lepená spára vykazuje určitou vůli (cca do 0,1mm). V případě větší vůle je možno pomocí aktivátoru zrychlit proces vytvrzení a tím i vytvoření větší vrstvy lepidla. Použití tohoto typu lepidla pro vůle větší než 0,2 mm se nedoporučuje. Součásti je možno krátkou dobu po stlačení posouvat nebo přenastavit, protože doba vytvrzení je cca 5 - 15 vteřin. Mísitelné s BOLT THIN a THICK.

CA BOLT™ THICK (1100 cps.) - má nejvyšší viskozitu a je vhodné pro velmi pórézní materiály a spojení součástí s vůli až do 0,5mm. V případě takovéto extremní vůle (větší než 0,3 mm) je zpravidla zapotřebí aplikovat aktivátor pro zkrácení doby vytvrzování. Součásti se lepí zásadně standardním způsobem, tedy nanesením lepidla, následným stlačením s možností dodatečného ustavení nebo posunutí. Doba vytvrzení je 15 -30 sec. při optimálních podmínkách. Mísitelné s BOLT THIN a MEDIUM.

CA BOLT ODORLESS™ (THIN, MEDIUM, THICK) - má podobné vlastnostmi jako standartní CA BOLT lepidlo. Je k disposici ve shodných viskozitních třídách (THIN, MEDIUM, THICK), není však zdrojem dráždivých výparů a neleptá polystyren. Je určeno zejména pro lepení pěnového polystyrenu a pro ty, kteří trpí astmatem nebo jim dráždivé výpary standardního CA lepidla (zejména řídkého) působí obtíže. Nevýhodou je cca 2 - 3x prodloužená doba vytvrzování oproti standardnímu typu CA lepidel BOLT, a vyšší cena. Pro lepení polystyrenu však zůstává prakticky jedinou alternativou. Nutná zpravidla aplikace BOLT UP FF (Foam Friendly) Aktivátoru.

CA BLACK BOLT™ - speciální typ CA lepidla plněného pryží, určeného zejména pro lepení pryžových a měkčených plastových materiálů, nebo kompozitů u kterých se vyžaduje, aby spoj zachoval původní elastičnost lepených materiálů. Specielně určeno pro lepení 'O' kroužků, opravy obuvi, uhlíkových konstrukcí, dilatačně namáhaného dřeva a podobných materiálů s požadavkem pružného spoje. Barva lepidla je černá.

CA SHOCK BOLT™ THIN / MEDIUM - speciální typ lepidla dodávaný ve dvou viskozitách a určený zejména pro aplikace, kde je vyžadována pružnost spoje s rázuvzdornou odolností. Typickým případem je lepení pneumatik na R/C a dráhové modely automobilů, lepení pevnostních vložek a výztuh do laminátových konstrukcí a pod. Do určité míry je toto lepidlo použitelné pro spoje součástí podléhající vlivem rozdílných materiálů dilatačním procesům při změně teploty (např. kov a plast).

CA BOLT GEL™ - lepidlo určené pro lepení spojů u kterých orientace lepených dílů znemožňuje použití standardního CA BOLT™ lepidla z důvodu, že spoj je v poloze, kdy lepidlo stéká. CA BOLT GEL™ je ideální řešení - je tixotropní - a nestéká ani na svislých plochách. Je např. vhodný pro lepení 'fixací' motorových přepážek v kompozitových trupech modelů letadel a pod. Je schopen vyplnit spoj s vůlí do 0,7mm.


►3. Pomocné chemické přípravky:

BOLT UP™ Accelerator - aktivátor vytvrzuje CA lepidlo v několika vteřinách i když je naneseno ve větší vrstvě. Nanáší se na lepený spoj pomocí rozprašovače, který je součástí aktivátoru. Pro případy, kdy se jedná o aktivaci malého množství lepidla je možno zakápnout lepené místo pomocí mikro aplikační trubičky, pipety nebo aplikačního nástavce. Pro tento účel je nejvhodnější použít prázdné (náhradní) lahvičky (BOLT BOTTLE) a aplikační trubičku vytaženou na kapiláru o vnitřním průměru cca 0,05 - 0,1 mm. Tento způsob nanášení aktivátoru je kromě jiného velmi úsporný  a vyloučí znečištění vedlejších ploch. V případě lepení rozsáhlejších ploch je možno nanést aktivátor na jednu lepenou plochu (např. štětečkem) a na druhou CA lepidlo. Po stisknutí dojde k okamžité aktivaci, takže není nutno lepené díly dlouho přidržovat  stisknuté.


BOLT UP FF™ (Foam Friendly) Accelerator - vlastnosti tohoto aktivátoru jsou obdobné jako u standartního BOLT UP aktivátoru, je však určen pro použití též na plastických hmotách, které na rozdíl od standartního BOLT UP aktivátoru nenapadá. Má pomalejší odvětrávání nosiče oproti standardnímu BOLT UP aktivátoru.

BOLT OFF™ Debonder - odstraňovač CA lepidla slouží k rozlepení spojů, nebo očištění součástí od vytvrzeného Cyanoakrylátového lepidla. Nelze použít na některých plastických hmotách (PET-A, PET-G, PC), obsahuje rozpouštědlo. Je však použitelný oproti většině konkurenčních přípravků na tvrdých i pěnových plastech typů (PS, XPS, EPS, ABS, PE. PP, POM, PUR). Při odstraňování lepidla, které bylo již delší dobu vytvrzeno, je nutno nechat odstraňovač působit delší dobu. Díky své netečnosti vůči Polystyrenu (PS) je v hojné míře používán při dokončovacích operacích výroby zmenšených plastových modelů (MODEL KITS).


►4. Příslušenství CA lepidel:

 • Přesto, že plastové lahvičky s CA lepidlem jsou vybaveny dlouhým aplikátorem umožňujícím poměrně přesné dávkování a umístění lepidla na lepenou součást, je nutno považovat použití standardního aplikátoru pouze za základní, tedy pro konkrétní aplikaci lepidla je vhodné použít některý specielní aplikátor, který umožní dosažení profesionálního výsledku. Jedná se o následující příslušenství:

BOLT TUBE™ - Aplikační trubičky -  jsou k disposici ve dvou rozměrech, s otvorem 0,5 a 1 mm.
Trubička o vnitřním průměru 0,5 mm je vhodná pro řídké (THIN) a střední (MEDIUM) CA lepidlo, trubička s vnitřním průměrem 1mm pak pro lepidla střední (MEDIUM) a husté (THICK). Menší trubička má vnější průměr 1mm a lze jí tedy zasunout do větší trubičky. Dodržujte základní doporučení při přípravě aplikátoru na lepení. Nikdy nepoužívejte hrubé předměty k přípravě pro uložení aplikační trubičky, nebo k pročištění. Pro odříznutí aplikátoru před lepením používejte žiletku nebo ostrý skalpel. Pokud odříznete aplikátor tupým nožem, vytáhnete na vnitřním otvoru hranu, která způsobí neustálé zalepování aplikátoru. To samé se týká aplikační trubičky.

Pokud potřebujeme menší otvor než 0,5 mm (např. při lepení miniaturních modelů - MODEL KITS), je možno trubičku po ohřátí nad plamenem zapalovače nebo svíčky vytáhnout a tak zmenšit vnitřní průměr na rozměr, který potřebujeme. Správný způsob vložení trubičky do aplikátoru CA lepidla je uveden v návodu k použití.

BOLT BOTTLE™ - prázdné lahvičky - všechny velikosti lahviček jsou k disposici samostatně, takže větší balení CA lepidla je možno rozlévat do obalu, který je pro danou aplikaci (lepení) nejvhodnější. Lahvička neobsahuje aplikační uzávěr (BOLT TIP™) ten je dodáván samostatně.

BOLT TIP™ - aplikační uzávěr s krytkou je k disposici v balení po 6ks jako náhradní, takže při poškození aplikátoru na lahvičce CA lepidla je možno jej vyměnit za nový. Je vyroben z netečného plastu. Při zahájení používání je nutné vrchní (uzavřenou) část aplikačního uzávěru pouze odříznout (skalpelem nebo žiletkou) nikoliv propíchávat nebo vrtat. Tím by došlo k poškození vnitřní stěny aplikačního uzávěru a následnému ulpívání a zasychání lepidla v ústí aplikátoru.

►5. Balení / obaly lepidel BOLT™:

 • CA lepidla BOLT™ jsou dodávána ve specielních lahvičkách vyrobených z netečného materiálu s aplikátorem umožňujícím přesné dávkování lepidla dle konkrétní aplikace. Specielní materiál lahvičky a aplikátoru brání pronikání vdušné vlhkosti do lahvičky a brání tak degradaci lepidla. Lepidla BOLT™ jsou plněna ochranným plynem.
 • Velikost běžného spotřebitelského balení je 7,1 - 14,2 - 28,4 -56,8g. K dispozici je také průmyslové balení v množství 227,2 a 454,4g. Protože lepidla Bolt jsou vyráběna ve firmě BUPAK® v České republice, je tedy možné pro průmyslové aplikace dodat lepidlo i v jiných obalech a objemech od 25l kanystrů po 200l sudy.
 • Jednotlivé velikosti spotřebitelských balení jsou dodávány v plastikových sáčcích plněných inertním plynem v množství:
  12 ks          7,1g
    8 ks        14,2g
    5 ks        28,4g     
    4 ks        56,8g 

 • Pro obchodní partnery jsou lepidla BOLT™ dodávána ve specielních kartonových krabicích BOLTPACK™ se zvýšenou odolností proti poškození při dopravě. Obvyklé balení je v tomto případě
180 ks          7,1g
144 ks        14,2g
   90 ks        28,4g      
   68 ks        56,8g